••• OUR REVIEW •••

ในช่วงที่อากาศเย็นสบาย รอบกายเต็มไปด้วยความสดชื่นของป่าเขา และมีไอหมอกที่ปกคลุมทุกทิศทาง… ⛰🍃

นี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศของ Unseen ทะเลหมอกที่ “หุ … ในช่วงที่อากาศเย็นสบาย รอบกายเต็มไปด...